در جنگ خیبر هنگامی که امام علی (ع) در خیبر را از جا کند و به بالای سر خود برد یک مسیحی شاهد این صحنه بود. شخص مسیحی از دیدن قدرت امام علی (ع) تعجب کرد.از این ماجرا مدتها گذشت تا پس از رحلت پیامبر ابوبکر خلیفه شد و چند مامور را فرستاد که امام علی (ع) را به مسجد بیاورند تا ابوبکر از او بیعت بگیرد. ماموران طناب به گردن و دستان مبارک امام علی (ع) انداختند و وی را به مسجد بردند.در راه همان شخص مسیحی شاهد این حادثه شد و با دیدن این صحنه متحیر شد و با خود گفت مگر علی(ع) با یک تکان در خیبر را از جای در نیاورد؟پس چرا در مقابل این ماموران سکوت اختیار کرده است! وی به این نتیجه رسید که امام علی(ع) برای حفظ وحدت مسلمین این کار را کرده است. شخص مسیحی همان لحظه گفت به خدا سوگند ولی خدا روی زمین بعد از پیامبر اسلام (ص) علی(ع) است که برای حفظ وحدت جامعه ی اسلامی اینگونه عمل می کند.شخص مسیحی همان جا و همان موقع اشهدین را سر داد و به یگانگی خداوند،پیامبری محمد(ص) و امامت علی(ع) شهادت داد.